Áherslan á gagnkvæman trúnað

Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri, Hagvangs, segir velgengni fyrirtækja í síauknum mæli velta á hæfu og metnaðarfullu starfsfólki. Með sterku trúnaðarsambandi við ein- staklinga og fyrirtæki, ásamt faglegri ráðgjöf, sé unnt að leiða saman umsækjendur og atvinnurek- endur með góðum árangri.

Einfaldasta leið stjórnandans til að hafa umtalsverð, já-kvæð áhrif á afkomu fyrirtækisins er líklegast sú að vanda til verka við val á nýjum starfsmönnum. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að leggja vinnu og tíma í ráðningarferlið og hafa fagfólk sér til halds og trausts,“ segir Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri ráðningar- og ráðgjafafyrirtækisins Hagvangs. „Með því að nýta sér reynslu og þekkingu starfsfólks Hagvangs geta fyrirtæki bætt árangur í ráðningum, aukið framleiðni og sparað sér tíma og kostnað.“ Katrín leggur áherslu á að hver og ein ráðning sé stór og mikilvæg fjárfesting fyrir fyrirtækið.„Það er oft ágætt að rifja upp að útgjöld fyrirtækis vegna starfsmanns sem staldrar við í fimm ár nema oftast á bilinu 60 til 80 milljónum króna. Að sama skapi er það stór ákvörðun fyrir hvern einstakling að velja sér framtíðarstarf. Okkar mikilvægasta viðfangsefni er að tryggja að fyrirtækið  fái góðan arð af sinni fjárfestingu  og það gerist ekki nema hinn nýráðni starfsmaður ráði vel við verkefnið og líki vel við starf  sitt. Við skilgreinum okkur því sem ráðgjafafyrirtæki sem vinnur að því að hámarka framlegð  mannauðsins, öllum til hagsbóta.“

Beittar spurningar

Hagvangur hefur starfað á vettvangi ráðninga og mannauðsmála síðan 1976, en fyrirtækið var stofnað 1971. „Á löngum ferli höfum við alltaf lagt okkur fram um að vera leiðandi í faglegum  og vönduðum vinnubrögðum  og beita fjölbreyttum aðferðum  við mat á hæfni umsækjenda. Auk viðtala og hefðbundinna aðferða leggjum  við fyrir umsækjendur  raunhæf verkefni  þegar  það á við, ásamt  því að vera leiðandi í notkun persónuleika- og hæfnisprófa í ráðningum, svo nefnd séu dæmi,“ segir Katrín. „Með því að nota bestu aðferðir  hverju  sinni tryggjum við hámarksforspá um frammistöðu í starfi  og að starfsmaður falli vel að menningu fyrirtækisins. Við lögum þjónustu okkar að þörfum hvers verkefnis  og sérsníðum lausnir  eftir því sem við á. Ávallt er lögð mikil áhersla á hreinskiptin samskipti og gagnkvæman  trúnað við alla hagsmunaaðila.“

Spurð nánar út í viðfangsefnin segir Katrín þau vera fjölbreytt, allt frá því að finna hæfan stjórnanda eða almennan starfsmann yfir í flókin, viðamikil verkefni  þar sem jafnvel þurfi að manna heilu deildirnar. „Einnig  hafa starfsmenn Hagvangs oft notið þess trausts að vera skipaðir í valnefndir hjá hinu opinbera, gjarnan þegar  verið er að velja forstöðumenn eða stjórnendur í efstu lögum. Oftast er ráðningarferlið í heild í okkar höndum en við bjóðum viðskiptavinum einnig að taka að okkur einstaka þætti  þess, svo sem greiningu og mat umsókna,  viðtöl eða prófanir. Reynsla  okkar er sú að fagleg og beitt spurningatækni okkar dregur fram bæði styrkleika og veikleika viðkomandi gagnvart starfinu, með afgerandi hætti.  Þannig styðjum  við stjórnendur og gerum þeim kleift að velja þann hæfasta í starfið.“

Leit að stjórnanda

Talið berst að ráðningu stjórnenda og þar segir Katrín nokkrar áherslubreytingar hafa orðið. „Undanfarin  ár hefur það færst í vöxt að fyrirtæki feli okkur að leggjast í markvissa leit að mjög hæfum stjórnendum – eða headhunting,eins og það er kallað á ensku,“ útskýrir Katrín. „Staðreyndin er sú að hæfasta fólkið er oft í mjög góðum störfum sem því líður ágætlega í. Það er oft í viðkvæmri stöðu atvinnu sinnar  vegna, en treystir Hagvangi til að vera traustur milliliður þegar áhugaverð störf kunna að skjóta  upp kollinum, án þess að nafnleynd sé stefnt í voða. Þetta skapar okkur mjög sterka stöðu þegar  kemur  að beinni stjórnendaleit, þar sem þekking okkar og yfirsýn yfir íslenskt atvinnulíf kemur  að góðum notum. Flestum þykir vænt um að við hugsum til þeirra og margir eru tilbúnir  að skoða
nýjar  áskoranir í starfi, í samráði  við okkur.“Katrín bendir  á að Hagvangur sé aðili að alþjóðasamtökum EMA, Executive Management Association, sem séu ein
stærstu samtök ráðningarfyrirtækja í heiminum. „Ráðningarfyrirtækin innan EMA vinna eftir samræmdum aðferðum, þar sem gerðar eru miklar gæðakröfur. Með þessu þýðingarmikla  samstarfi opnast nýir og spennandi möguleikar fyrir okkar viðskiptavini, því með þéttu  tengslaneti Hagvangs og samvinnu  við
sérfræðinga innan EMA á erlendri grundu getum við víkkað út sjóndeildarhringinn og aðstoðað fyrirtæki við beina leit að hæfum stjórnendum víða um heim.“

Hogan-persónuleikapróf

Katrín ítrekar mikilvægi persónuleika- og getuprófa í ráðningum. „Hagvangur er dreifingaraðili fyrir persónuleika- og getupróf frá Hogan Assessements, sem nota má í ráðningum, við starfsþróun og stjórnendaþjálfun. Vönduð próf af þessu tagi hafa góða forspá um frammistöðu, þau gera fyrirtækjum og stofnunum kleift að „kynnast“ umsækjendunum talsvert betur en hægt  er í nokkrum stuttum viðtölum og þau gefa upplýsingar sem erfitt  er að fá fram með hefðbundnari aðferðum. Þannig  styrkja þau og bæta  ákvarðanatöku og minnka áhættu við ráðningar. Ennþá vantar mikið upp á að konur ráðist  í stjórnendastöður til jafns við karla. Á því kunna að vera ýmsar  skýringar, til dæmis undirliggjandi og ómeðvitaðar hugmyndir um staðalmyndir kynjanna sem geta unnið gegn konum í viðtölum um stjórnendastöður. Kerfisbundin notkun persónuleikaprófa frá Hogan gerir  konum kleift að keppa við karla á jafnréttisgrundvelli um stjórnunarstöður því í prófunum mælist  enginn kerfisbundinn munur  á kynjunum. Þau eru því hlutlæg  og vísindaleg leið til að slá tvær  flugur í einu höggi, bæta  ráðningarferlið og stuðla að jöfnum tækifærum  kynjanna.“ Hún bætir við: „Á nýju hagvaxt- arskeiði  finnum við hjá Hagvangi fyrir mikilli samkeppni um starfsfólk. Fyrirtæki sem fara sér hægt við ákvarðanir missa nú orðið af besta  fólkinu því það ræður sig annað. Slíkt getur orðið fyrirtækjum dýrkeypt og er því enn ein ástæðan til að fela Hagvangi að ganga hratt og vel frá ráðningum. Stjórnenda framtíðarinnar bíða mörg ögrandi verkefni  og okkar er ánægjan að fá að hjálpa þeim á þeirri  vegferð.“ beggo@mbl.is

 Viðtalið birtist í Morgunblaðinu 30. september 2016.

til baka